Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1 Dogs Inc.: Esther Timmermans, gevestigd te Sint Michielsgestel, die zich als zelfstandige bezighoudt met gedragstherapeutische dienstverlening voor honden als gedragstherapeute.
1.2 De klant: de persoon die de gedragstherapeut wil inschakelen voor een dienst met betrekking tot het ongewenste gedrag van zijn of haar hond en hiervoor een overeenkomst met de gedragstherapeut aangaat.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de klant en Dogs Inc. in het kader van het verlenen van een dienst.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden die Dogs Inc. uitoefent, te denken aan gedragsconsulten, privétrainingen, begeleide wandelingen, lezingen, workshops, advies etcetera.
     1.4.1 Gedragsconsult: een afspraak (meestal de eerste), waarbij een anamnese wordt afgenomen, eventueel een gedragstest of observatie plaatsvindt, een diagnose wordt gesteld en een therapie wordt besproken. Dit is, tenzij anders overeengekomen, een thuisbezoek bij de klant en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Een verslag van dit consult wordt binnen een week door de gedragstherapeut opgesteld en digitaal aan de klant overhandigd, tenzij anders overeengekomen.
     1.4.2 Privétraining: een afspraak, waarbij een gericht probleem wordt aangepakt en de gedragstherapeut de klant begeleidt, adviseert en instrueert betreffende de uit te voeren therapie. Een privétraining wordt gegeven op een locatie die is afgestemd met de klant en duurt ongeveer een half uur.
     1.4.3 Nazorg: Het begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt betreffende de uit te voeren therapie. Hierna kunnen indien nodig extra consulten of lessen afgesproken worden. Het geven van extra consulten of lessen gebeurt op afspraak en hiervoor wordt een vast tarief per half uur in rekening gebracht. Het geven van telefonische of email-ondersteuning ten aanzien van het oorspronkelijke probleem hoort bij het gedragsconsult en wordt niet apart berekend. Een nazorgperiode eindigt 3 maanden na het eerste consult, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 2: toepassing van de algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die tussen Dogs Inc. en de klant worden gesloten. Een overeenkomst komt tot stand doordat Dogs Inc. en de klant mondeling of schriftelijk (met name via email) een afspraak maken voor een dienst.
2.2 Dogs Inc. 
behoudt zich ten alle tijden het recht om klanten te weigeren;

 

Artikel 3: uitvoering van de opdracht

3.1 Dogs Inc. staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis op het gebied van kynologische gedragstherapie. Dogs Inc. verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch Gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
3.2 De klant dient, voor zover zijn of haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Dogs Inc. op te volgen. En tijdens de diensten van Dogs Inc. gebruik te maken van door Dogs Inc. voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, de hond, de gedragstherapeut of de omgeving.

3.3 Dogs Inc. kan geen garantie geven op de uitkomst van de geadviseerde therapie. Zij heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;

 

Artikel 4: vergoedingen, betalingsvoorwaarden en annulering

4.1 Dogs Inc. heeft aanspraak op een vergoeding voor de geleverde diensten zoals deze beschreven staan op de website van Dogs Inc. (www.dogsinc.nu), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen. Het tot stand komen van een overeenkomst leidt altijd tot de verplichting tot betaling.
4.2 Betaling van de vergoeding kan aan het einde van de dienst contant of binnen 7 dagen na factuurdatum per bank (over te maken op rekening NL45 RABO 0121 8238 73 t.n.v. E.M.J. Timmermans te Roermond onder vermelding van het factuurnummer).
Dogs Inc. behoudt zich het recht om het adviesplan pas na ontvangst van de betaling te verstrekken.
4.3 Indien de klant een gemaakte afspraak tijdig annuleert, vervalt de betalingsverplichting.
4.5 Indien Dogs Inc. door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig op de hoogte te stellen, telefonisch dan wel schriftelijk. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1 Dogs Inc. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat bij de geleverde dienst te bereiken, ook als dit betekent dat het oorspronkelijke therapieplan moet worden herzien. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.
5.2 Dogs Inc. is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die de hond mogelijk oploopt tijdens of als gevolg van de verleende dienst. Deelname door de klant aan de dienst gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond.
5.3 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WAP) afgesloten te hebben, welke ook schade aan derden dekt die door zijn of haar hond veroorzaakt wordt.

 

Artikel 6: geheimhouding

6.1 Dogs Inc. zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de klant verstrekt, tenzij deze goedkeuring geeft voor verstrekking aan bijvoorbeeld dierenarts of hondenschool.

6.2 Dogs Inc. zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de overeenkomst met de klant, zonder toestemming van de klant.

 

Artikel 8: privacy en slotbepalingen

8.1 met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant toestemming tot het verwerken en registreren van persoonlijke gegevens door Dogs Inc.. Dogs Inc. verwerkt en registreert gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
8.2 De klant tekent digitaal voor akkoord van deze voorwaarden bij het invullen en retour zenden van de (digitale) vragenlijst voorafgaande aan het consult. Middels deze vragenlijst wordt de klant gewezen op het lezen van deze algemene voorwaarden.

Privacy statement

Dogs Inc. verzamelt uitsluitend gegevens van klanten. De gegevens beperken zich tot naam, adres, emailadres en telefoonnummer. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere instanties. Gegevens van klanten blijven maximal 1 jaar bewaard. Klanten die hun gegevens verwijderd of gewijzigd willen zien kunnen dat aangeven door een email te sturen naar etimmermans2@gmail.com. We zullen dan zorgdragen dat deze gegevens binnen twee werkdagen verwijderd of gewijzigd worden.